Jak kontrolować instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych?

Gaz ziemny ma wysoką kaloryczność, a przy jego spalaniu można pozyskać znaczną ilość energii, korzysta się więc z niego powszechnie do celów grzewczych i gotowania. Niestety w przypadku dużego stężenia gazu w powietrzu może dojść do jego zapłonu, używana instalacja musi więc zachowywać szczelność. Z tego względu wszystkie podłączenia muszą być wykonywane przez osoby świadczące usługi gazownicze, a stan techniczny całej infrastruktury należy okresowo sprawdzać.

 

Co składa się na instalację gazową i jak się ją sprawdza?

Według obowiązujących przepisów instalacja gazowa to cały układ przewodów znajdujących się w budynku lub poza nim ulokowany za głównym zaworem gazu, obejmujący także armaturę, kształtki oraz pozostałe wyposażenie. W jej skład wchodzą również urządzenia do pomiaru zużycia gazu tzw. gazomierz oraz podłączone do sieci odbiorniki gazu np. kotły gazowe, kuchenki, ogrzewacze wody oraz będące elementem ich wyposażenia przewody spalinowe albo spalinowo-powietrzne. Kontrola instalacji gazowej jest przeprowadzana z wykorzystaniem miernika wykrywającego jego obecność w powietrzu. Urządzenia te mają wysoką czułość i są w stanie potwierdzić istnienie nawet niewielkiego wycieku.

Instalacja gazowa w domu

 

Jak często konieczna jest kontrola instalacji gazowej?

Kontrola instalacji gazowej jest elementem przeglądu okresowego budynku i powinna odbywać się przynajmniej raz w roku. W przypadku obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 procedura musi być ponawiana co najmniej dwukrotnie, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada. Potwierdzeniem jej przeprowadzenia jest wpis w dokumentacji. Kontrolę może wykonać osoba mająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.